I pray for better days.

(Source: toniod90, via shyguytryingtobreakfree)